Για την πλοήγηση


Υπηρεσίες


Οι υπηρεσίες που παρέχονται αφορούν την κλινική καρδιολογία και την Ηλεκτροφυσιολογία και Επεμβατική Καρδιολογία.

Οι υπηρεσίες που αφορούν την Ηλεκτροφυσιολογία και Επεμβατική Καρδιολογία διενεργούνται στην Κλινική ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Θεσσαλονίκης και  συγκεκριμένα είναι: